Producenci

REGION DZIAŁANIA

Klimatyzatory, pompy ciepła i rekuperatory - dostarczamy, montujemy i serwisujemy w miastach i okolicach: Szczecin, Poznań, Gorzów, Piła, Wrocław, Łódź, Warszawa, Gdańsk, Koszalin, Słupsk, Toruń, Bydgoszcz, Katowice, Opole ... - klimatyzatory Wrocław, klimatyzatory Szczecin, klimatyzatory Poznań, klimatyzatory Gorzów, klimatyzatory Piła ...

Polityka ochrony prywatności

Polityka ochrony prywatności zgodnie z rozporządzeniem RODO

Ochrona prywatności Państwa danych osobowych jest dla nas w AJB Klima Adam Biernacki bardzo ważna. W naszej polityce prywatności opisujemy sposób, w jaki wykorzystujemy i zachowujemy Państwa dane osobowe, a także w jakim celu to robimy.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, odpowiadającym za przetwarzanie danych osobowych, jest AJB Klima Adam Biernacki z siedzibą w Szczecinie przy ul. Kostrzyńskiej 8.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz chęci skorzystania ze swoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych zapraszamy do kontaktu z nami: AJB – Klima Adam Biernacki, najłatwiej skontaktować się z nami, pisząc e-mail na adres: biuro@ajb-klima.pl. Nasz adres korespondencyjny: AJB-Klima Adam Biernacki ul. Szybowcowa 28, 70-843 Szczecin, oraz numer telefonu 91 469 10 10 lub 510 242 510. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest drogą mailową: biuro@ajb-klima.pl .

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa podczas przesyłania do nas drogą mailową lub za pomocą formularza – wyceny (znajdującego się na naszej stronie internetowej), zapytania o przygotowanie oferty cenowej, prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych a także później, do zawierania z Państwem umowy lub kilka umów na świadczone przez AJB Klima Adam Biernacki usługi lub sprzedaż zakupionych towarów.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez AJB Klima Adam Biernacki?

Na podstwaie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do przygotowania oferty cenowej, prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych a także później, do zawierania z Państwem umowy lub kilka umów na świadczone przez AJB Klima Adam Biernacki usługi lub sprzedaż zakupionych towarów, w tym do:

 • obsługi reklamacji, gdy złożycie Państwo taką reklamację;

 • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, sprzedażą towaru, obsługą reklamacji, usług serwisowych.

 • obsługi Państwa próśb przekazywanych drogą mailową w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy.

 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
 • udostępniamy Państwa dane osobowe naszym firmom spedycyjnym, aby mogły zrealizować usługę dostawy zakupionych przez Państwa towarów lub ich zwrotu do nas w razie rezygnacji, reklamacji lub chęci wymiany towaru. Robimy to, aby zagwarantować, że przewoźnik może zrealizować dostawę oraz przesłać Państwu informację, że zamówiony przez Państwa towar jest dostępny do odbioru.

 • udostępniamy Państwa dane osobowe podmiotom które zapewniają usługi ubezpieczeniowe, w przypadku roszczeń przez Państwa odszkodowania z tytułu niewłaściwie wykonanej umowy lub reklamacji.

 • firmie windykacyjnej,

 • organom które prowadzą postępowania sądowe, arbitrażowe i mediacyjne.

 • podmiotom które zapewniają usługi kredytowe,

 • możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pańtwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Jeśli się na to Państwo zgodzicie, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

Jakie prawa mają Państwo w kontekście sposobu przetwarzania swoich danych osobowych?

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych UE (RODO) mają Państwo określone prawa dotyczące sposobu przetwarzania swoich danych. Poniżej zostały opisane te prawa. Aby móc skorzystać ze swoich praw, powinniście się Państwo z nami skontaktować (dane do kontaktu znajdują się powyżej).

Wycofanie zgody

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać całkowicie lub częściowo w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją Państwo wyraziliście. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki Państwo nie wycofacie zgody. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych obowiązuje od dnia wycofania. Wycofanie zgody dotyczącej przetwarzania przez AJB Klima Adam Biernacki danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować zakończenie prowadzenia negocjacji handlowych a także świadczenia usług i sprzedaży towaru.

Prawo dostępu

Mają Państwo prawo otrzymać potwierdzenie przetwarzania swoich danych osobowych oraz dostępu do informacji na temat sposobu przetwarzania swoich danych osobowych, np. celu przetwarzania oraz kategorii danych osobowych, których dotyczy przetwarzanie. Mają Państwo prawo również otrzymać kopię swoich danych osobowych, które są przetwarzane.

Prawo do sprostowania

Mają Państwo prawo do tego, aby swoje dane osobowe zostały poprawione bez zbędnej zwłoki, a także do uzupełnienia niepełnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia (prawo do bycia „zapomnianym”)

Mają Państwo prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeśli:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, do których zostały zgromadzone lub przetwarzane;

 • wycofa swoją zgodę, która warunkuje przetwarzanie Państwa danych i nie będzie żadnych innych podstaw prawnych uzasadniających przetwarzanie;

 • jeśli sprzeciwicie się Państwo przetwarzaniu swoich danych osobowych, pod warunkiem że nie mamy uzasadnionego powodu, aby nadal je przetwarzać, który ma większą wagę prawną niż uzasadniony Państwa powód, aby tego nie robić w dalszym ciągu;

 • dane osobowe były przetwarzane w sposób niezgodny z prawem lub

 • dane osobowe należy usunąć, aby dopełnić obowiązku prawnego, który na nas spoczywa.

Firma AJB Klima Adam Biernacki wykasuje Państwa dane na Państwa żądanie pod warunkiem, że nie mamy obowiązku ich zachowania zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) lub innym przepisem prawnym.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli:

 • zakwestionuje poprawność swoich danych (jednak tylko w czasie, który zapewni nam możliwość skontrolowania tego);

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i chcecie Państwo, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych, zamiast je wykasować;

 • potrzebujecie Państwo danych osobowych do dochodzenia swoich roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a my już ich nie potrzebujemy lub

 • sprzeciwicie się Państwo przetwarzaniu, a my nie podjęliśmy decyzji w kwestii ważności interesów.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

Mają Państwo prawo sprzeciwić się wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Jednak prawo to nie obowiązuje, jeśli jesteśmy w stanie przedstawić przekonujące, uzasadnione prawnie powody do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności klienta lub jeśli dzieje się to w celu określenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

Mają Państwo prawo także sprzeciwić się wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów marketingowych, w tym również tworzenia profili osobowych, w takim zakresie, w jakim ma ono powiązanie z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli Użytkownik wyrazi sprzeciw wobec marketingu i/lub tworzeniu profilu osobowego, jego dane nie będą dalej przetwarzane w tym celu.

Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym do dnia 25 maja 2018 r. jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dane kontaktowe znajdują się na stronie www.giodo.gov.pl. (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Prawo do przeniesienia danych

Mają Państwo prawo do przeniesienia danych, dostępu do treści swoich danych, ich usunięcia (do bycia zapomnianym) lub sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

AJB Klima Adam Biernacki przetwarza następujące kategorie Państwa danych ososbowych:

 • dane potrzebne do wystawienia faktury tj. nazwa firmy, NIP, regon, adres siedziby firmy,

 • dane do wystawienia paragonu tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania lub korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail prywatny lub służbowy

 • imię i nazwisko osoby/osób działających w Państwa imieniu, numer telefonu, adres e-mail prywatny lub służbowy

Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Państwo następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Państwem, a tym samym świadczyć usługę lub sprzedaż towaru:

 • imię i nzwisko,

 • adres e-mail,

 • adres korespondencyjny,

 • adres pod którym będą świadczone usługi

 • telefon

Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie Państwo danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy lub kilka umów na świadczone przez AJB Klima Adam Biernacki usługi lub sprzedaż zakupionych towarów.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

Jakie mają Państwo uprawnienia wobec firmy AJB Klima Adam Biernacki w zakresie przetwarzania danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważycie, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez firmę AJB Klima Adam Biernacki; cofniecie Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważycie Państwo, że Wasze dane są nieprawidłowe – możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; swoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziecie Państwo chcieli, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

 • statystycznych i archiwizacyjnych,

 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Jeżeli będziemy udzielali Państwu wsparcia przy uzyskaniu kredytu, to okres przechowywania Państwa danych w tym celu będzie równy okresowi starania się o ten kredyt.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez AJB Klima Adam Biernacki polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Państwie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

PREZENTACJA PRODUKTÓW

klimatyzatory LG, klimatyzatory Gree, klimatyzatory Panasonic, klimatyzatory Mitsubishi Electric, pompy ciepła Panasonic Aquarea, pompy ciepła Atlantic Excelia Tri, pompy ciepła Mitsubishi Electric Nabilaton i Zubadan, rekuperatory Brink Renovent, rekuperatory Brink Excellent, rekuperatory Mitsubishi Electric Lossnay, rekuperatory StorkAir/Zehnder, chillery MTA, agregaty chłodnicze Rivacold, osuszacze powietrza Munters, osuszacze powietrza Aerial, kurtyny powietrzne 2VV, kurtyny powietrzne Defender, pompy ciepła cwu Ariston, podgrzewacze elektryczne Ariston, nagrzewnice elektryczne Heater, nagrzewnice olejowe Munters, nagrzewnice gazowe Munters

partnerzy

Sklep internetowy Shoper.pl